Deputación de Ourense. Boletín Oficial da Provincia

Sumario do boletín N° 76 - Sábado, 1 de abril de 2023
Descargar PDF

I. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE
Exposición pública da aprobación inicial do expediente de modificación de créditos núm. 3/2023   [853/2023] 2
Acordo da Xunta de Goberno Local de fixación de prezo de edición dunha obra contratada dentro do Plan de publicacións do exercicio 2022   [808/2023] 2
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE-Recadación
Exposición pública dos padróns e listas cobratorias da taxa pola recollida de residuos sólidos urbanos de varios períodos dos concellos de Rubiá e Viana do Bolo e prazo de cobranza en período voluntario   [810/2023] 2
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE
Aprobación definitiva do expediente de modificación de créditos núm. 1/2023 do orzamento do Inorde para o exercicio 2023   [811/2023] 4

II. ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DO DUERO
Información pública do expediente N/ref: V-0118/2021, ref/vertido: 0229.P-OR, de solicitude de autorización de vertido no termo municipal de Verín pola Xunta de Galicia, Consellería do Medio Rural, Dirección Xeral de Defensa do Monte.   [2769/2022] 4

IV. ENTIDADES LOCAIS

CONCELLO DE BOBORÁS
Aprobación definitiva da Relación de Postos de Traballo (RPT)   [701/2023] 6
CONCELLO DE CASTRELO DE MIÑO
Convocatoria e bases de selección para a contratación laboral temporal de dous/dúas peóns/peoas forestais   [843/2023] 24
Convocatoria e bases de selección para a contratación laboral temporal de dous/dúas peóns/peoas de servizos múltiples   [842/2023] 24
CONCELLO DE OURENSE -Urbanismo
Inicio do expediente de inscrición no Rexistro de Soares e Terreos sen Urbanizar da edificación sita na praza do Trigo, n.º 3   [711/2023] 24
CONCELLO DE OURENSE - Servizo de Persoal e Recursos Humanos
Aprobación da corrección das bases específicas e ratificación da convocatoria para a provisión do posto de responsable técnico de taller (ficha 292 da RPT)   [818/2023] 25
CONSELLO MUNICIPAL DE DEPORTES DE OURENSE
Extracto do acordo da convocatoria pública de subvencións en materia deportiva do ano 2023 do Consello Municipal de Deportes   [704/2023] 26
CONCELLO DE RIBADAVIA
Exposición pública da aprobación inicial do expediente de modificación de créditos núm. 1/2023   [821/2023] 28
CONCELLO DE VERÍN
Exposición pública do padrón cobratorio do imposto municipal sobre vehículos de tracción mecánica   [835/2023] 28
Plazo de cobranza do imposto municipal sobre vehículos de tracción mecánica de 2023 en período voluntario   [834/2023] 28
CONCELLO DE VILAR DE BARRIO
Aprobación definitiva do orzamento municipal para o exercicio económico 2023   [820/2023] 29
CONCELLO DE XUNQUEIRA DE AMBÍA
Aprobación definitiva do orzamento municipal para o exercicio económico 2023   [826/2023] 30

© 2008 Deputación de Ourense