Deputación de Ourense. Boletín Oficial da Provincia

Sumario do boletín N° 42 - Mércores, 21 de febreiro de 2018
Descargar PDF

IV. ENTIDADES LOCAIS

CONCELLO DE AVIÓN
Aprobación definitiva da modificación da Ordenanza fiscal da taxa pola prestación de servizos no Centro Integral de Servizos Sociais "Alvetus".   [354/2018] 2
CONCELLO DO BOLO
Réxime de dedicación de cargos municipais.   [382/2018] 3
Exposición pública da aprobación inicial da modificación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola distribución de auga.   [381/2018] 3
Aprobación do prezo para a XI Festa da Vitela de 2018.   [379/2018] 3
CONCELLO DE CALVOS DE RANDÍN
Convocatoria para a contratación laboral de técnico/a informático/a acreditado en asesoría fiscal, Lei xeral tributaria, impostos sobre sociedades e impostos locais.   [369/2018] 4
Convocatoria para a contratación laboral dun/ha administrativo/a.   [367/2018] 4
Convocatoria para a contratación laboral de 1 condutor/a de tractor.   [372/2018] 5
CONCELLO DE CELANOVA
Información pública da aprobación inicial da Ordenanza das bases reguladoras da concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións previstas para o ámbito da área de rexeneración e renovación urbana do contorno do Mosteiro de San Salvador de Celanova e do Burgo Medieval de Vilanova dos Infantes en Celanova. Prórroga do Plan estatal de fomento do aluguer de vivendas, a rehabilitación edificatoria, e a rexeneración e renovación urbanas, 2013-2016 - Programa de fomento da rexeneración e renovación urbanas.   [547/2018] 5
CONCELLO DE ESGOS
Información pública da aprobación provisional da imposición da Ordenanza reguladora da administración electrónica.   [384/2018] 6
CONCELLO DE POBRA DE TRIVES
Imposición e aprobación inicial da Ordenanza fiscal reguladora da taxa por instalación de caixeiros automáticos nas fachadas dos inmobles con acceso directo á vía pública.   [371/2018] 6
Imposición e aprobación inicial da Ordenanza reguladora da taxa pola utilización privativa e aproveitamento especial do dominio público.   [373/2018] 10

V. TRIBUNAIS E XULGADOS

XULGADO DO SOCIAL Nº. 1 DE OURENSE
Notificación de auto do 24.1.18 á empresa Constandre, SL, na execución 27/18.   [366/2018] 22
XULGADO DO SOCIAL Nº. 2 DE OURENSE
Citación a Excavaciones y Construcciones Eduardo Boán, SL, Eduardo Boán Álvarez y Construcciones Boalva, SL, para actos de conciliación e xuízo, no procedemento despedimento/cesamentos en xeral 901/2017.   [368/2018] 22
Notificación de resolucións a Restauración Galeuska, SL, no procedemento execución de títulos xudiciais 6/2018.   [386/2018] 23
Citación a Adegas Moure, SA, para actos de conciliación e de xuízo, no procedemento seguridade social 41/2018.   [426/2018] 25
Notificación de resolución - decreto a Lener Administraciones Concursales, Inzamac Asistencias Técnicas, SAU e Valdespino Ingeniería y Consulting, SL, no procedemento ordinario 814/2017.   [427/2018] 26

VI. ANUNCIOS DE PARTICULARES E OUTROS

COMUNIDADE DE REGANTES DE SANTA MARIA DE ZOS
Convocatoria á primeira asemblea de propietarios de parcelas da zona de Zos, Lobaces e Chamusiños.   [375/2018] 28
COMUNIDADE DE USUARIOS DE FARAMONTAOS
Convocatoria para asamblea xeral.   [530/2018] 28

© 2008 Deputación de Ourense