Deputación de Ourense. Boletín Oficial da Provincia

Sumario do boletín N° 143 - Sábado, 23 de xuño de 2018
Descargar PDF

II. ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA MIÑO-SIL, O.A.
Información pública de solicitude de concesión de aproveitamento de augas, expediente A/32/05215.   [1768/2018] 2
Resolución de concesión de aproveitamento de augas, expediente: A/32/18604.   [1486/2018] 2
Información pública de solicitude de concesión de aproveitamento de augas, expediente A/32/22286.   [1771/2018] 3

IV. ENTIDADES LOCAIS

CONCELLO DE BOBORÁS
Aprobación definitiva da Ordenanza fiscal reguladora do imposto de bens inmobles de natureza rústica, urbana e de características especiais.   [1849/2018] 3
CONCELLO DE CALVOS DE RANDÍN
Convocatoria para a contratación laboral temporal de cinco auxiliares de axuda no fogar.   [1824/2018] 4
CONCELLO DE LEIRO
Notificación colectiva dos padróns do imposto sobre bens inmobles de natureza urbana, de bens inmobles de características especiais e de bens inmobles de natureza rústica correspondentes ao exercicio 2018.   [2058/2018] 4
CONCELLO DA MEZQUITA
Aprobación definitiva do orzamento municipal do ano 2018.   [1823/2018] 5
CONCELLO DE MUÍÑOS
Aprobación definitiva da Ordenanza reguladora das operacións forestais de corta, depósito e transporte de madeira no Concello de Muíños.   [2042/2018] 6
CONCELLO DE PEREIRO DE AGUIAR
Aprobación definitiva da modificación da Ordenanza municipal reguladora da administración electrónica.   [2044/2018] 9
CONCELLO DE TOÉN
Delegación de competencia para a celebración de matrimonio civil.   [1821/2018] 17
CONCELLO DE VIANA DO BOLO
Aprobación definitiva da Ordenanza reguladora de Administración electrónica.   [2052/2018] 18
Aprobación definitiva da modificación da Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre bens inmobles.   [2053/2018] 25
Aprobación definitiva da modificación do artigo 8 (exencións e bonificacións) da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola concesión de licenzas e outros servizos urbanísticos.   [2055/2018] 26
Aprobación definitiva da Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre actividades económicas.   [2054/2018] 26
Aprobación definitiva da modificación do artigo 8 (exencións e bonificacións) da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola licenza de apertura de establecementos.   [2057/2018] 27
Aprobación definitiva da modificación do artigo 3 (Tipo de gravame e cota) da Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre construcións, instalacións e obras.   [2056/2018] 27
Información pública de aprobación inicial do expediente de cesión gratuíta do ben inmoble denominado casa-escola do núcleo de Solbeira, a favor da Asociación de Veciños San Adrián de Solbeira.   [2063/2018] 28
Información pública de aprobación inicial do expediente de cesión gratuíta do ben inmoble denominado casa-escola do núcleo de Penouta, a favor da Asociación de Veciños San Bartolomé de Penouta.   [2061/2018] 28
CONCELLO DE XUNQUEIRA DE ESPADANEDO
Aprobación definitiva da modificación da Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre bens inmobles de natureza urbana.   [1841/2018] 28
Aprobación definitiva da modificación da Ordenanza fiscal do imposto sobre actividades económicas.   [1860/2018] 33

V. TRIBUNAIS E XULGADOS

XULGADO DO SOCIAL Nº. 2 DE OURENSE
Notificación de resolución a Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL, na execución de títulos xudiciais 126/2017.   [1827/2018] 35
Notificación a Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL, no procedemento de execución de títulos xudiciais 128/2017.   [1828/2018] 36
Notificación de resolución a Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL, ETX, execución de títulos xudiciais 158/2017.   [1829/2018] 37
XULGADO DO SOCIAL Nº. 4 DE OURENSE
Notificación da sentenza á entidade Parques y Mobiliario Urbano de Galicia, SL, no procedemento de despedimento 802/17.   [1856/2018] 39
Citación á empresa Quepido Hoy, SL, á comparecencia de execución de sentenzas, acordada no procedemento de execución de títulos xudiciais 31/18, para o día 13.09.2018.   [1831/2018] 39

© 2008 Deputación de Ourense