Deputación de Ourense. Boletín Oficial da Provincia

Sumario do boletín N° 148 - Xoves, 29 de xuño de 2017
Descargar PDF

I. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE-Recadación
Cobranza do imposto sobre bens inmobles rústicos, taxa pola recollida de lixo, imposto sobre vehículos de tracción mecánica, taxa pola subministración de auga, canon, depuración, vertidos, sumidoiros de varios anos de varios municipios.   [2012/2017] 2
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE
Peche da convocatoria do concurso para concesión de subvencións para o fomento de actividades escénicas e musicais para o ano 2017.   [2023/2017] 4

II. ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO

SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO ESTATAL- Delegación de Ourense
Resolución de concesión da axuda económica regulada no programa de recualificación profesional a Juan José Adán Fos e outros.   [1886/2017] 5
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA MIÑO-SIL
Información pública da solicitude de concesión de aproveitamento de augas, autorización de obras e vertido de augas residuais. Expedientes: A/32/11490, A/32/19354 e V/32/00214R.   [1900/2017] 6
SUBDELEGACIÓN DO GOBERNO DE PONTEVEDRA
Solicitude de autorización administrativa previa da modificación do tramo 88 - 98 da liña eléctrica aérea dobre circuíto a 220/400kV Conso - Valparaíso (220kV) e Aparecida - Trives (400 kV), na provincia de Ourense.   [2002/2017] 7

IV. ENTIDADES LOCAIS

CONCELLO DE CORTEGADA
Aprobación definitiva do orzamento económico do ano 2017.   [2028/2017] 9
CONCELLO DE ENTRIMO
Convocatoria para elección de xuíz/xuíza de paz titular.   [2049/2017] 11
CONCELLO DE LAZA
Contratación laboral temporal de dous técnicos/as de Protección Civil para o reforzo do Servizo de Emerxencias Municipais   [2010/2017] 11
Contratación laboral temporal de seis condutores/as para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais mediante a actuación de dous vehículos motobomba.   [2009/2017] 12
Contratación laboral temporal dun/dunha monitor/a para o Programa "ludoLAZAte 2017".   [2008/2017] 12
Contratación laboral temporal de catro auxiliares para o servizo de axuda no fogar.   [2007/2017] 12
CONCELLO DE LOBIOS
Convocatoria para a contratación laboral temporal de 2 xefes/as de brigada, 2 peóns-condutor/a e 6 peóns forestais para a formación de dúas brigadas de prevención e defensa de incendios forestais.   [2045/2017] 13
Delegación de competencias da Alcaldía na Xunta de Goberno Local.   [1989/2017] 13
CONCELLO DA MEZQUITA
Contratación laboral temporal dun/dunha socorrista para as piscinas municipais.   [2011/2017] 15
CONCELLO DE MACEDA
Convocatoria para a contratación laboral temporal dunha praza para un/unha peón de brigada para a brigada para a prevención e defensa contra incendios forestais   [2025/2017] 15
CONCELLO DE MONTERREI
Exposición pública da aprobación provisional do expediente de modificación de créditos 4/2017.   [1897/2017] 15
Exposición pública da aprobación provisional do expediente de modificación de créditos 3/2017.   [1896/2017] 16
CONCELLO DE OÍMBRA
Convocatoria para o 2017 da liña 3 do Plan estratéxico de subvencións do Concello de Oímbra: "Programa Revivenda", BDNS (Identif.) 351417.   [2046/2017] 16
CONCELLO DE OURENSE -Oficialía Maior
Delegación temporal das funcións propias das áreas de Recursos Humanos e Comercio na concelleira Ana María Fernández Morenza. Decreto 2017004017 do 12.06.2017.   [1899/2017] 17
CONCELLO DE OURENSE-Asuntos Sociais
Convocatoria de subvencións para asociacións e entidades sen ánimo de lucro en materia de servizos sociais 2017.   [2043/2017] 17
CONCELLO DE OURENSE -Oficialía Maior
Delegación temporal das funcións propias das áreas de Portavocía do Goberno, Infraestruturas e Medio Ambiente na concelleira Flora Moure Iglesias. Decreto n.º 2017003904 do 08.06.2017.   [1898/2017] 18
CONCELLO DE OURENSE-Concellería de Policía Local e Tráfico
Notificación retirada de vehículo abandonado a Constantino Chao Paz e outros.   [1903/2017] 18
CONCELLO DA RÚA DE VALDEORRAS
Nomeamento de tenentes de alcalde e membros da Xunta de Goberno Local.   [2022/2017] 19
CONCELLO DE OURENSE-Concellería de Policía Local e Tráfico
Notificación retirada de vehículo a José Manuel Sevillano Cabo e outros.   [1902/2017] 19

VI. ANUNCIOS DE PARTICULARES E OUTROS

COMUNIDADE de USUARIOS de VILAVERDE, POUSA E PEREIRA
Convocatoria Xunta Xeral da Comunidade de Usuarios de Vilaverde, Pousa e Pereira, Cortegada (Ourense).   [1910/2017] 20

© 2008 Deputación de Ourense