Deputación de Ourense. Boletín Oficial da Provincia

Sumario do boletín N° 97 - Venres, 28 de abril de 2017
Descargar PDF

I. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE
Curso de Prevención de Riscos Laborais no Sector da Construción.   [1226/2017] 2
Curso de Prevención de Riscos Laborais nos Servizos de Xestión de Residuos Sólidos Urbanos e Puntos Limpos.   [1227/2017] 5
Resolución da convocatoria de concurso público para a concesión de subvencións para gastos de funcionamento das federacións ou agrupacións de asociacións veciñais de Ourense correspondentes ao exercicio 2017.   [1204/2017] 11
Resolución da convocatoria para a concesión de subvencións a deportistas cualificados en modalidades deportivas individuais correspondente ao exercicio 2016.   [1205/2017] 13
Corrección de erros no Decreto con data 17.04.2017, no referente ás solicitudes dos concellos adheridos ao "Programa provincial de cooperación cos concellos en materia de empregabilidade para o exercicio 2017".   [1262/2017] 23
Procedemento aberto para a contratación da subministración de vestiario de traballo para o persoal da Deputación Provincial de Ourense.   [1246/2017] 23

IV. ENTIDADES LOCAIS

CONCELLO DE CASTRELO DO VAL
Aprobación definitiiva do expediente de modificación de créditos n.º 2/2017.   [1258/2017] 24
CONCELLO DE CENLLE
Exposición pública de aprobación inicial do expediente de modificación de créditos n.º 1 do exercicio 2017.   [1254/2017] 24
CONCELLO DE LEIRO
Exposición pública da aprobación inicial da conta xeral do orzamento correspondente ao exercicio 2016.   [1259/2017] 25
CONCELLO DE OURENSE -Oficialía Maior
Delegación das funcións das Áreas de Asuntos Sociais, Sanidade, Igualdade, Xuventude e Voluntariado, no concelleiro don José Araújo Fernández, dende o día 10 ao 16 de abril de 2017, ambos os dous incluídos, decreto n.º 2017002502 de data 7 de abril de 2017.   [1067/2017] 25
CONCELLO DE PUNXIN
Aprobación definitiva da Ordenanza reguladora das axudas para o fomento da natalidade.   [1074/2017] 25
CONCELLO DE RUBIÁ
Exposición pública de aprobación inicial do orzamento municipal correspondente ao ano 2017.   [1244/2017] 28
CONCELLO DE VILARIÑO DE CONSO
Delegación temporal das competencias da Alcaldía na concelleira dona Melisa Macía Domínguez para a celebración de matrimonio civil no Concello de Vilariño de Conso.   [1222/2017] 28

© 2008 Deputación de Ourense