Deputación de Ourense. Boletín Oficial da Provincia

Sumario do boletín N° 94 - Mércores, 25 de abril de 2018
Descargar PDF

IV. ENTIDADES LOCAIS

CONCELLO DA BOLA
Aprobación das bases para a ampliación da bolsa de emprego de auxiliares para o servizo de axuda no fogar, como persoal laboral temporal.   [1300/2018] 2
CONCELLO DE BARBADÁS
Aprobación definitiva da modificación puntual da relación de postos de traballo.   [1302/2018] 2
CONCELLO DE CELANOVA
Ordenanza das bases reguladoras da concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións previstas para ó ámbito da área de rexeneración e renovación urbana da contorna do Mosteiro de San Salvador de Celanova e do Burgo Medieval de Vilanova dos Infantes en Celanova. Prórroga do Plan estatal de fomento do aluguer de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas, 2013-2016 - Programa de fomento da rexeneración e renovación urbanas.   [1222/2018] 2
CONCELLO DE MONTERREI
Exposición pública da aprobación inicial do expediente de modificación de créditos n.º 1/2018, con cargo ao remanente de Tesourería.   [1171/2018] 38
CONCELLO DE OÍMBRA
Exposición ao público do padrón do 1º trimestre de 2018 e fixación do período de cobranza en voluntaria: taxa subministración de auga en 4 poboacións do concello, IVE, taxa de saneamento na poboación de Oímbra, canon de auga da Xunta de Galicia.   [1287/2018] 38
CONCELLO DE SAN XOÁN DE RÍO
Acordo de aprobación inicial das tarifas da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público local.   [1297/2018] 39
CONCELLO DE VERÍN
Delegación temporal das funcións da Alcaldía no 1º tenente de alcalde.   [1155/2018] 40

© 2008 Deputación de Ourense