Deputación de Ourense. Boletín Oficial da Provincia

Sumario do boletín N° 168 - Sábado, 22 de xullo de 2017
Descargar PDF

I. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE
Resolución da convocatoria para a concesión de subvencións para gastos de investimento de asociacións veciñais de Ourense; exercicio 2017   [2189/2017] 2

IV. ENTIDADES LOCAIS

CONCELLO DE ALLARIZ
Exposición pública do padrón das taxas polo servizo de subministración de auga, conservación de contadores, canon da auga, coeficiente de vertedura e saneamento, 2º trimestre 2017.   [2268/2017] 12
CONCELLO DE BALTAR
Convocatoria para a contratación laboral dun peón forestal para a brigada de prevención e defensa de incendios forestais.   [2277/2017] 12
CONCELLO DE CASTRELO DO VAL
Notificación colectiva da apertura do período voluntario de cobro de distintos tributos   [2285/2017] 13
CONCELLO DE LEIRO
Exposición pública do proxecto técnico da obra "Acondicionamento da rúa Leiro pequeño"   [2263/2017] 13
Delegación de funcións da Alcaldía no 2º tenente de alcalde   [2282/2017] 14
CONCELLO DE OURENSE-Servizo de Tesourería
Exposición pública da conta xeral do exercicio de 2016   [2281/2017] 14
CONCELLO DE TOÉN
Exposición pública da aprobación inicial do expediente de modificación orzamentaria crédito extraordinario e suplemento de crédito n.º 3/2017, expediente 231/2017   [2261/2017] 14
CONCELLO DE VEREA
Notificación colectiva dos padróns cobratorios do imposto sobre bens inmobles de natureza urbana, rústica e de características especiais, correspondente ao exercicio de 2017   [2278/2017] 14
CONCELLO DE VERÍN
Exposición pública dos padróns cobratorios das taxas polo abastecemento domiciliario de auga, rede de sumidoiros e canon de saneamento da Xunta de Galicia   [2267/2017] 15
Anuncio do período de cobranza das taxas pola recollida de lixo e de depuración de augas residuais   [2266/2017] 16
CONCELLO DE VIANA DO BOLO
Exposición pública da conta xeral do exercicio 2016   [2270/2017] 16

© 2008 Deputación de Ourense