Deputación de Ourense. Boletín Oficial da Provincia

Sumario do boletín N° 30 - Luns, 6 de febreiro de 2023
Descargar PDF

I. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE
Aprobación da modificación do Texto refundido das Bases reguladoras das subvencións para proxectos empresariais ou de autoemprego en municipios rurais de menor poboación, no marco do proxecto EmprendOu   [246/2023] 2
Extracto de la modificación del Texto Refundido de las Bases Reguladoras de las Subvenciones para Proyectos Empresariales o de Autoempleo en Municipios Rurales de Menor Población, en el marco del proyecto EmprendOu, Fondo EMP-POEJ   [241/2023] 2

IV. ENTIDADES LOCAIS

CONCELLO DA MEZQUITA
Exposición pública do padrón da taxa polo abastecemento de agua potable e do canon da auga da Xunta de Galicia correspondente ao 4.º trimestre de 2022 e prazo de cobranza en período voluntario   [276/2023] 3
CONCELLO DE BOBORÁS
Exposición pública da aprobación inicial da modificación da Ordenanza fiscal reguladora do imposto de construcións, instalacións e obras   [281/2023] 3
CONCELLO DE MONTERREI
Aprobación definitiva do orzamento municipal para o exercicio 2023   [136/2023] 5
Aprobación definitiva do expediente de modificación de créditos núm. 6/2022   [133/2023] 5
CONCELLO DE PARADA DE SIL
Aprobación definitiva da Ordenanza reguladora da limpeza e valado de terreos e soares   [121/2023] 7
CONCELLO DE RIBADAVIA
Aprobación definitiva da Ordenanza fiscal n.º 2, reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica   [119/2023] 10
CONCELLO DA RÚA DE VALDEORRAS
Convocatoria e bases reguladoras para a creación dunha bolsa de emprego de traballador/a social   [278/2023] 15
CONCELLO DE RIBADAVIA
Aprobación definitiva da modificación do Regulamento orgánico municipal   [138/2023] 15
CONCELLO DE TOÉN
Exposición pública da aprobación inicial do Orzamento municipal para o exercicio 2023   [267/2023] 16

© 2008 Deputación de Ourense