Deputación de Ourense. Boletín Oficial da Provincia

Sumario do boletín N° 164 - Mércores, 18 de xullo de 2018
Descargar PDF

III. COMUNIDADE AUTÓNOMA

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA-Servizo de Emprego e Economía Social
Convenio colectivo da empresa Grupo Tecnogap Atlántico, SLU, para os anos 2018-2022, con código de convenio n.º 32100162012018.   [2163/2018] 2

IV. ENTIDADES LOCAIS

CONCELLO DE ALLARIZ
Nomeamento de tenentes de alcalde.   [2331/2018] 12
Nomeamento da Xunta de Goberno Local.   [2334/2018] 13
Delegacións efectuadas pola Alcaldía. Decreto da Alcaldía n.º 201 de data 26.06.2018, sobre delegacións.   [2340/2018] 14
CONCELLO DO CARBALLIÑO
Aprobación definitiva do orzamento xeral do Concello do Carballiño para o exercicio 2018.   [2339/2018] 15
Aprobación definitiva do expediente de modificación de créditos n.º MC/CESC/1/2018 na súa modalidade de supelmento de crédito.   [2341/2018] 16
CONCELLO DE GOMESENDE
Exposición pública do expediente de modificación de créditos n.º 8/18, dentro do vixente orzamento rateado do 2017.   [2329/2018] 17
Exposición pública de aprobación inicial do orzamento de 2018.   [2328/2018] 17
CONCELLO DE OURENSE - Servizo de Persoal e Recursos Humanos
Exposición pública da lista provisional de admitidos e excluídos no proceso de selección por promoción interna de tres oficiais de policía local correspondentes á oferta de emprego de 2014.   [2336/2018] 17
CONCELLO DE OURENSE-Servizo de Contratación
Formalización do contrato do servizo de alugueiro dos equipos de son, equipos de iluminación, equipos de vídeo e elementos auxiliares necesarios para a realización dos concertos nas Festas de Ourense 2018, expediente: 2018005100, ref. 2492.   [2179/2018] 17
CONCELLO DA RÚA DE VALDEORRAS
Información pública da taxa polo servizo de subministración de auga, a taxa por sumidoiros, a taxa por recollida de lixo, taxas sobre mesas e cadeiras, a taxa sobre toldos e o canon de auga da Xunta de Galicia, correspondente ao 2º trimestre do exercicio 2018.   [2322/2018] 18
CONCELLO DE TABOADELA
Prórroga da delegación das funcións da Alcaldía no primeiro tenente de alcalde.   [2180/2018] 19
CONCELLO DE VILAMARÍN
Convocatoria para a contratación por concurso, en réxime laboral temporal, dunha (1) praza de albanel oficial de 2ª.   [2327/2018] 20

© 2008 Deputación de Ourense