Deputación de Ourense. Boletín Oficial da Provincia

Sumario do boletín N° 91 - Venres, 23 de abril de 2021
Descargar PDF

I. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE
Exposición pública do estudo de viabilidade económico-financeira para a explotación do servizo de bar-cafetería do pazo dos deportes "Paco Paz"   [1071/2021] 2

II. ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO

ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS - ADIF
Exposición pública do expediente de expropiación forzosa das obras do Proxecto construtivo de renovación de vía do tramo Ourense-Monforte de Lemos, nos termos municipais de Ourense, Coles e A Peroxa (Ourense), Sober e Monforte de Lemos (Lugo)   [1144/2021] 2
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA MIÑO-SIL, O.A.
Información pública do expediente A/32/25128 de concesión dun aproveitamento de auga no termo municipal de Ourense a María Mercedes Fernández Santiago para rega.   [948/2021] 3
Información pública do expediente A/32/22816 de concesión dun aproveitamento de auga a Ferga Barco, SL, para rega e uso recreativo (piscina).   [947/2021] 4
Información pública do expediente A/32/21500 de concesión dun aproveitamento de auga ao Concello de Vilamartín de Valdeorras para abastecemento de Arcos e Valdegodos.   [946/2021] 4

IV. ENTIDADES LOCAIS

CONCELLO DE ALLARIZ
Exposición pública da lista cobratoria da taxa polo aproveitamento especial de terreos de dominio público con caixeiros automáticos instalados na fachada de establecementos bancarios con acceso directo dende a vía pública   [1140/2021] 4
Período voluntario de cobranza do imposto sobre bens inmobles, IBI, urbana e rústica, correspondente aos padróns fiscais e listas cobratorias do exercicio 2021   [1139/2021] 5
CONCELLO DE AMOEIRO
Exposición pública do padrón cobratorio da taxa polo abastecemento domiciliario de auga do 4º trimestre do 2020 e prazo de cobranza en período voluntario   [1128/2021] 6
Delegación temporal das competencias da Alcaldía   [1117/2021] 7
Exposición pública dos padróns cobratorios do imposto de vehículos de tracción mecánica 2021 e da taxa pola recollida do lixo 2021 e prazo de cobranza en período voluntario   [939/2021] 8
CONCELLO DE CARBALLEDA DE AVIA
Aprobación definitiva da modificación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa por servicios fúnebres e cementerios   [1126/2021] 9
Aprobación definitiva da modificación das ordenanzas fiscais reguladoras do imposto sobre bens inmobles, do imposto sobre construcións, instalacións e obras e de taxa sobre apertura de establecementos   [1125/2021] 9
CONCELLO DE CHANDREXA DE QUEIXA
Convocatoria e bases de selección para a contratación laboral temporal de dous peóns de servizos múltiples   [1107/2021] 11
CONCELLO DE MELÓN
Convocatoria e bases específicas para a contratación laboral temporal de traballadores para as brigadas de prevención e defensa contra incendios forestais.   [1106/2021] 12
CONCELLO DE OURENSE - Servizo de Persoal e Recursos Humanos
Exposición pública da lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos no proceso de selección de 12 bombeiros-condutores   [1124/2021] 19
CONCELLO DE SANDIÁS
Exposición pública da lista cobratoria do primeiro trimestre de 2021, correspondente á taxa do servizo de subministración de auga e enganche á rede, taxa pola rede de sumidoiros e depuración e o canon da auga da Xunta de Galicia   [1138/2021] 19
Exposición pública da aprobación inicial do expediente de suplemento de créditos 3/2021   [1122/2021] 19
CONCELLO DE XINZO DE LIMIA
Aprobación definitiva do orzamento para 2021, bases de execución e cadro de persoal   [1127/2021] 20
CONSORCIO DE AUGAS DE VALDEORRAS
Exposición pública dos padróns e listas cobratorias e prazo de cobranza en período voluntario da taxa pola subministración de auga, sumidoiros e canon da auga, do Barco de Valdeorras, primeiro trimestre de 2021, zonas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9   [1147/2021] 22

V. TRIBUNAIS E XULGADOS

XULGADO DO SOCIAL Nº. 3 DE OURENSE
Notificación de resolución a Casa Calahorra, SL, no procedemento execución de títulos xudiciais 31/2021.   [931/2021] 25
Notificación de resolución a Cufica Los Campos, SL, José Luis Calvo Alejandre, Pizarras Nueva Galicia, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras La Soledad, SL, Pizarras Vadebedul, SL, e Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, no procedemento execución de títulos xudiciais 29/2021.   [930/2021] 26
Notificación de resolución a Pizarras Cufica Los Campos, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras La Soledad, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, Pizarras Vadebedul, SL, e Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, no procedemento execución de títulos xudiciais 28/2021.   [929/2021] 27

© 2008 Deputación de Ourense