Deputación de Ourense. Boletín Oficial da Provincia

Sumario do boletín N° 216 - Martes, 19 de semptembro de 2017
Descargar PDF

I. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE
Curso sobre a auga en edificios: tratamento e lexislacion aplicable   [2743/2017] 2

IV. ENTIDADES LOCAIS

CONCELLO DE BOBORÁS
Exposición pública do padrón e anuncio do período de cobranza das taxas polos servizos de subministración domiciliaria de auga potable e de saneamento e canon da auga da Xunta de Galicia, segundo trimestre do 2017   [2825/2017] 10
CONCELLO DE CELANOVA
Exposición pública da aprobación inicial do expediente de modificación de crédito n.º SC 13/2017   [2820/2017] 10
Exposición pública da aprobación inicial do expediente de modificación de crédito entre distintas áreas de gasto n.º TR 14/2017   [2822/2017] 11
Exposición pública da aprobación inicial do expediente de modificación do anexo de subvencións das bases de execución do orzamento municipal do exercicio 2017   [2821/2017] 11
CONCELLO DE OURENSE-Asuntos Sociais
Notificación de trámite de audiencia á Asociación de Inmigrantes Senegaleses no expediente: 2016003590   [2697/2017] 11
CONCELLO DE TRASMIRAS
Exposición pública da aprobación da obra "Abastecemento de Auga en Vila de Rei/Mellora RVM obra n.º 86/POS/2017"   [2696/2017] 12

© 2008 Deputación de Ourense