Deputación de Ourense. Boletín Oficial da Provincia

Sumario do boletín N° 271 - Sábado, 25 de novembre de 2017
Descargar PDF

I. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE
Decreto do 9 de novembro de 2017, polo que se acorda o levantamento das actas previas á ocupación e pago ou consignación dos depósitos previos da obra "Expropiación forzosa para a execución das obras de paseos peonís na OU-0215, clave n.º 102/POS/2017, na Arnoia.   [3582/2017] 3

II. ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA MIÑO-SIL
Anuncio de competencia de proxectos, expediente A/32/22122.   [3487/2017] 3
Información pública de solicitude de concesión de aproveitamento de augas, expediente A/32/21969.   [3452/2017] 4
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DO DUERO
Información pública de solicitude dunha concesión dun aproveitamento de augas subterráneas en Souteliño, Laza (Ourense), expediente de referencia CP-2106/2016-OR (Alberca-INY).   [3454/2017] 5

III. COMUNIDADE AUTÓNOMA

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA
Resolución do 25 de outubro de 2017 da Xefatura Territorial de Ourense pola que se conceden as autorizacións administrativas previa e de construción á instalación eléctrica no concello da Gudiña (n.º expediente: IN407A 2017/21-3).   [3321/2017] 5

IV. ENTIDADES LOCAIS

CONCELLO DE BARBADÁS
Exposición pública da aprobación inicial do plan económico-financeiro para o ano 2017.   [3500/2017] 6
CONCELLO DE CALVOS DE RANDÍN
Información pública da aprobación provisional da modificación da Ordenanza fiscal reguladora do imposto de bens inmobles.   [3501/2017] 6
CONCELLO DE CASTRELO DO VAL
Exposición pública da aprobación inicial do orzamento municipal para o exercicio de 2018.   [3661/2017] 7
Exposición pública da aprobación do expediente de modificación de créditos n.º 7 de 2017, dentro do vixente orzamento municipal.   [3660/2017] 7
CONCELLO DE CASTRO CALDELAS
Convocatoria de subvencións para actividades culturais e de interese social para entidades e agrupacións sen ánimo de lucro do Concello de Castro Caldelas.   [3665/2017] 7
CONCELLO DE LEIRO
Notificación colectiva do padrón cobratorio da taxa polo servizo de abastecemento de auga, servizo de sumidoiros e canon da Xunta de Galicia, correspondentes ao 2º trimestre 2017.   [3658/2017] 8
Notificación colectiva do padrón cobratorio da taxa por servizo de abastecemento de auga, servizo de sumidoiros e canon da Xunta de Galicia, correspondentes ao 3º trimestre 2017.   [3659/2017] 9
CONCELLO DE MASIDE
Notificación colectiva dos padróns da taxa polo servizo de subministración de auga, da taxa da rede de sumidoiros e canon da auga da Xunta de Galicia, correspondentes ao 4º bimestre de 2017 e anuncio de cobranza en período voluntario.   [3471/2017] 10
Notificación colectiva dos padróns da taxa polo servizo de subministración de auga, da taxa da rede de sumidoiros e canon da auga da Xunta de Galicia, correspondentes ao 3º bimestre de 2017 e anuncio de cobranza en período voluntario.   [3470/2017] 11
CONCELLO DE RIBADAVIA
Aprobación definitiva do expediente de modificacións de créditos n.º 6, dentro do orzamento municipal para o ano 2017.   [3477/2017] 11
Acordo do 6.11.2017, de iniciación do expediente de adxudicación dos postos vacantes da Praza de Abastos de Ribadavia.   [3474/2017] 12
MANCOMUNIDADE INTERMUNICIPAL CONSO-FRIEIRAS
Corrección de erros nas bases que rexerán a contratación da seguinte praza: 1 axente de igualdade para o Centro de Información á Muller (CIM).   [3662/2017] 12
MANCOMUNIDADE DE CONCELLOS DE SANTA ÁGUEDA
Convocatoria para a contratación laboral temporal dun/ha auxiliar administrativo/a para o servizo de recadación mediante o sistema de concurso de méritos.   [3506/2017] 13

V. TRIBUNAIS E XULGADOS

XULGADO DO SOCIAL Nº. 1 DE VIGO
Citación a Canteras Hermanos Cortiñas, SL, para actos de conciliación e xuízo, no procedemento ordinario 427/2017.   [3488/2017] 13
XULGADO DO SOCIAL Nº. 2 DE OURENSE
Notificación de resolución a Consorcio de Servicios, SA, no procedemento ordinario 362/2017.   [3462/2017] 14
Citación a Graveras Limia, SL, Corporación Arenera da Limia, SL, Hormigones A Merca, SL, Areas Límicas, SL, Díaz Janeiro, SL e Arenas Naturales de Galicia, SL, para actos de conciliación e xuízo, nos autos de despedimento/cesamentos en xeral 574/2017.   [3455/2017] 15
XULGADO DO SOCIAL Nº. 3 DE OURENSE
Notificación de resolución a Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL, no procedemento despedimento/cesamentos en xeral 522/2017.   [3440/2017] 16
XULGADO DE 1ª INSTANCIA Nº. 2 DE OURENSE
Notificación de sentenza do 19 de xuño de 2017 a Víctor Feijoo Sousa, no xuízo verbal 19/2017.   [3281/2017] 18
XULGADO DO SOCIAL Nº. 3 DE OURENSE
Notificación de auto a Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL, no procedemento despedimento/cesamentos en xeral 522/2017.   [3441/2017] 18
XULGADO DE INSTRUCIÓN Nº. 2 DE OURENSE
Notificación de sentenza con data 17/10/2017 a don Óscar Núñez Pérez, no xuízo sobre delitos leves n.º 978/2017.   [3466/2017] 19
Citación para xuízo oral a don Óscar Conde Rodríguez, no xuízo sobre delitos leves n.º 1188/2017.   [3465/2017] 19

VI. ANUNCIOS DE PARTICULARES E OUTROS

COMUNIDADE DE REGANTES DE BARCIA
Convocatoria de xunta xeral ordinaria.   [3655/2017] 19
COMUNIDADE DE REGANTES DE REZA
Convocatoria de xunta xeral ordinaria.   [3656/2017] 20

© 2008 Deputación de Ourense