Deputación de Ourense. Boletín Oficial da Provincia

Sumario do boletín N° 149 - Venres, 1 de xullo de 2022
Descargar PDF

I. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE
Aprobación definitiva do expediente n.º 2/2022 de modificación das bases de execución do orzamento xeral da Deputación para o exercicio 2022.   [1558/2022] 2
Convocatoria e bases reguladoras para a creación dunha bolsa de emprego para a contratación de persoal laboral da categoría de mestre/a de talla en madeira da Escola de Artes e Oficios   [1501/2022] 2

IV. ENTIDADES LOCAIS

CONCELLO DE ALLARIZ
Corrección de erros da oferta de emprego público para a estabilización de emprego temporal publicada no BOP n.º 121, do 28 de maio de 2022.   [1572/2022] 18
CONCELLO DE CORTEGADA
Convocatoria para a contratación laboral dunha brigada de prevención e defensa contra incendios forestais 2022.   [1567/2022] 18
CONCELLO DE LEIRO
Exposición pública dos padróns do imposto sobre bens inmobles de natureza urbana, de bens inmobles de características especiais e de bens inmobles de natureza rústica correspondentes ao exercicio 2022.   [1571/2022] 18
CONCELLO DE LOBIOS
Convocatoria e bases de selección para a contratación laboral temporal de dous xefes de brigada, dous peóns condutores e seis peóns forestais para a formación de dúas brigadas de prevención e defensa contra incendios forestais.   [1585/2022] 19
CONCELLO DE MELÓN
Aprobación inicial da modificación de créditos núm. CE- 1/2022   [1569/2022] 19
CONCELLO DA MEZQUITA
Arrendamento por concurso do antigo Centro de Inseminación para Actividades Económicas.   [1568/2022] 20
CONCELLO DE MELÓN
Exposición ao público da conta xeral do exercicio 2021.   [1570/2022] 20
CONCELLO DE RIBADAVIA
Exposición pública dos padróns do IBI urbana, IBI rústica e BICES do Concello de Ribadavia.   [1564/2022] 20
CONCELLO DE SAN CIBRAO DAS VIÑAS
Información pública do estudo de viabilidade relativo á concesión do servizo de explotación da Escola Infantil Municipal.   [1576/2022] 21
CONCELLO DE TABOADELA
Bases que rexerán a convocatoria e o procedemento de selección en réxime de persoal laboral temporal dun (1) posto de traballo na categoría profesional de "traballador/a social" para os Servizos Sociais Comunitarios Básicos   [1543/2022] 22
CONCELLO DE TOÉN
Convocatoria para a selección de 1 xefe/a, 1 peón condutor/a e 3 peóns da brigada de prevención e defensa contra incendios forestais.   [1573/2022] 35
CONCELLO DE VILAMARTÍN DE VALDEORRAS
Delegación de competencias da Alcaldía para celebración de matrimonio civil   [1383/2022] 36
CONCELLO DE VILAMARÍN
Aprobación do expediente de modificación de créditos n.º 1/2022.   [1578/2022] 36

© 2008 Deputación de Ourense