Deputación de Ourense. Boletín Oficial da Provincia

Sumario do boletín N° 16 - Sábado, 20 de xaneiro de 2018
Descargar PDF

IV. ENTIDADES LOCAIS

CONCELLO DE CUALEDRO
Aprobación definitiva do orzamento para o exercicio económico de 2018.   [29/2018] 2
CONCELLO DO BARCO DE VALDEORRAS
Información pública da aprobación provisional da modificación da Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre construcións, instalacións e obras.   [16/2018] 2
CONCELLO DE MONTERREI
Nomeamento de varios funcionarios.   [192/2018] 4
CONCELLO DE OÍMBRA
Exposición ao público do padrón do 4º trimestre de 2017 e fixación do período de cobro en voluntaria da taxa pola subministración de auga en 4 poboacións do concello, IVE, taxa saneamento na poboación de Oímbra e canon da agua da Xunta de Galicia.   [196/2018] 4
CONCELLO DE OURENSE -Oficialía Maior
Decreto n.º 2017008344 do 29.12.2017 de delegación temporal das funcións das áreas de Asuntos Sociais, Sanidade, Igualdade, Xuventude e Voluntariado.   [25/2018] 5
CONCELLO DE OURENSE-Servizo de Contratación
Formalización da contratación do servizo de xestión de visitantes e atención ao público dos servizos complementarios dos espazos expositivos da antiga sede do Banco de España e claustro de San Francisco, reservado a centros especiais de emprego, expediente: 2017001174 (ref. 2445).   [28/2018] 6
Formalización da contratación do servizo do deseño e produción de carrozas e persoal auxiliar para a cabalgata de Reis 2018, expediente 2017011107 (ref. 2453).   [27/2018] 7
Formalización da contratación das obras do proxecto de rehabilitación do parque da Alameda do Cruceiro, expediente 2017015699, ref. 2456.   [26/2018] 7
CONCELLO DE PARADA DE SIL
Aprobación definitiva do orzamento para o exercico 2018.   [195/2018] 8
CONCELLO DA PEROXA
Adxudicación do contrato da obra de "Plan marco: Mellora de camiños municipais 2017-2018".   [193/2018] 9
CONCELLO DA RÚA DE VALDEORRAS
Exposición pública da aprobación provisional da Ordenanza reguladora da ventilación e evacuación de fumes en edificios e actividades do Concello da Rúa.   [182/2018] 9

V. TRIBUNAIS E XULGADOS

XULGADO DO SOCIAL Nº. 2 DE OURENSE
Citación para acto de conciliación e xuízo a Pizarras Valdouro, SL, e a outros, sobre seguridade social 471/2017.   [4140/2017] 10
Notificación de resolucións a Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL, na execución de títulos xudiciais 159/2017.   [4139/2017] 11
Notificación de resolucións a Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL, na execución de títulos xudiciais 130/2017.   [4138/2017] 13
Notificación de resolucións a Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL, na execución de títulos xudiciais 142/2017.   [4137/2017] 16
Notificación de resolución a Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL, na execución de títulos xudiciais 158/2017.   [4136/2017] 18
XULGADO DO SOCIAL Nº. 3 DE OURENSE
Notificación de auto despachando execución e decreto do 29.12.2017 a López R. Auditores, SL, na execución de títulos xudiciais 147/2017.   [4149/2017] 21
Notificación de auto despachando execución e dilixencia do 29.12.2017 a Manuel Lamas Cerdeira, na execución de títulos xudiciais 145/2017.   [4148/2017] 23

© 2008 Deputación de Ourense