Deputación de Ourense. Boletín Oficial da Provincia

Sumario do boletín N° 40 - Luns, 19 de febreiro de 2018
Descargar PDF

I. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE
Formalización do contrato para a subministración de combustible para o parque móbil e de maquinaria da Deputación de Ourense na zona de influencia da planta de transferencia de RSU na Peroxa, expediente 71/2017.   [498/2018] 2

II. ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA MIÑO-SIL, O.A.
Resolución de concesión de aproveitamento de auga, expediente A/32/20965.   [64/2018] 2

IV. ENTIDADES LOCAIS

CONCELLO DE CARBALLEDA DE AVIA
Exposición pública da conta xeral correspondente ao orzamento municipal do exercicio 2017.   [536/2018] 3
CONCELLO DE OÍMBRA
Bases que rexerán o procedemento para a selección de 1 chofer de tractor rozadora.   [497/2018] 3
Aprobación definitiva da modificación da Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre bens inmobles.   [537/2018] 9
CONCELLO DE PEREIRO DE AGUIAR
Aprobación definitiva da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo municipal de control de vertidos de augas residuais procedentes do Parque Empresarial do Concello do Pereiro de Aguiar.   [503/2018] 9
Aprobación definitiva da Ordenanza reguladora do servizo público de saneamento e depuración de augas residuais do Concello do Pereiro de Aguiar.   [504/2018] 17

V. TRIBUNAIS E XULGADOS

TRIBUNAL SUPERIOR DE XUSTIZA DE GALICIA-Secretaría de Goberno
Convocatoria para a elección de xuíz de paz substituto de Maceda.   [341/2018] 36
Nomeamento de xuíz de paz titular e substituto de Monterrei.   [343/2018] 37
Nomeamento do xuíz de paz substituto de San Cibrao das Viñas.   [342/2018] 37
Nomeamento de xuíz de paz titular de Vilamarín.   [344/2018] 38
XULGADO DO SOCIAL Nº. 3 DE OURENSE
Notificación de auto polo que se despacha execución e decreto do 30 de xaneiro de 2018 a Galpellet, SL, no procedemento execución de títulos xudiciais 14/18.   [359/2018] 38

© 2008 Deputación de Ourense