Deputación de Ourense. Boletín Oficial da Provincia

Sumario do boletín N° 117 - Mércores, 24 de maio de 2017
Descargar PDF

IV. ENTIDADES LOCAIS

CONCELLO DE BANDE
Convocatoria para a contratación laboral temporal dos servizos denominados "promotor do patrimonio municipal" e "Técnico de Proxectos Europeos Municipais".   [1556/2017] 2
CONCELLO DE BOBORÁS
Resolución da Alcaldía para provisión, con carácter interino, do posto de secretario-interventor do Concello de Boborás. Expediente: núm. 330/2016.   [1458/2017] 2
CONCELLO DE GOMESENDE
Exposición pública da imposición da taxa por outorgamento de licencia para tenencia de animais potencialmente perigosos e da aprobación da Ordenanza xeral reguladora da tenencia de animais potencialmente perigosos.   [1426/2017] 3
CONCELLO DE MACEDA
Aprobación definitiva do expediente de modificación de créditos 1/2017.   [1425/2017] 3
CONCELLO DE MONTEDERRAMO
Convocatoria para a contratación laboral dun/dunha auxiliar de axuda a domicilio.   [1539/2017] 4
CONCELLO DE NOGUEIRA DE RAMUÍN
Exposición pública de padróns municipais correspondentes ao exercicio 2017.   [1429/2017] 4
CONCELLO DE PARADA DE SIL
Aprobación inicial da Ordenanza reguladora da limpeza de terreos e soares e de protección contra os incendios forestais e distancia das plantacións.   [1546/2017] 5
CONSELLO MUNICIPAL DE DEPORTES DE OURENSE
Exposición pública da aprobación inicial da modificación orzamentaria, núm. 1-M/CMD/2017.   [1420/2017] 5
CONCELLO DE PARADA DE SIL
Exposición pública da aprobación inicial da Ordenanza reguladora do prezo público por entrada e visita ao "Mosteiro de Santa Cristina".   [1545/2017] 6
CONCELLO DE PONTEDEVA
Exposición pública da conta xeral correspondente ao exercicio económico de 2016.   [1443/2017] 6
CONCELLO DE QUINTELA DE LEIRADO
Exposición pública da conta xeral correspondente ao exercicio económico de 2016.   [1428/2017] 6
Exposición pública da aprobación inicial do padrón municipal do imposto de vehículos de tracción mecánica ano 2017.   [1427/2017] 6
CONCELLO DE RIBADAVIA
Aprobación definitiva da lista cobratoria correspondente á taxa polo servizo de recollida de lixo do exercicio 2017.   [1438/2017] 6
CONCELLO DE TABOADELA
Exposición pública do proxecto técnico de "Reparación e asfalto de camiños na Telleira, Barrio", obra incluida no Plano Provincial 2017.   [1432/2017] 7
CONCELLO DE TOÉN
Aprobación definitiva do expediente de modificación orzamentaria crédito extraordinario e suplemento de crédito nº 1/2017.   [1549/2017] 7
CONCELLO DE VIANA DO BOLO
Exposición pública da aprobación inicial da Ordenanza Municipal de regulación do estacionamento na vila de Viana do Bolo.   [1554/2017] 8
CONCELLO DE VILAMARÍN
Convocatoria dunha praza de arquitecto/a para o servizo de urbanismo do Concello de Vilamarín en réxime laboral temporal a xornada completa.   [1553/2017] 9
CONCELLO DE VILAR DE BARRIO
Anuncio de cambio de uso de terreo reservado para equipamento público docente a equipamento público velorio.   [1439/2017] 9
CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO DE OURENSE
Aprobación definitiva do expediente de baixa en contabilidade de obrigacións pendentes de pagamento.   [1537/2017] 10

V. TRIBUNAIS E XULGADOS

XULGADO DO SOCIAL Nº. 1 DE OURENSE
Citación para actos de conciliación e xuízo a Operador Logística Nusa, SL, no procedemento ordinario 287/2017.   [1437/2017] 10
Notificación de resolución a Inalta Tapizados, SL, no procedemento despedimento/cesamentos en xeral 208/2017.   [1449/2017] 11
Notificación de resolución a Inalta Tapizados, SL, no procedemento ordinario 226/2017.   [1433/2017] 11

© 2008 Deputación de Ourense